Privacy statement

BuildinG is een onafhankelijke en neutrale stichting die werkt aan bouwinnovatie. Binnen dit kader werken wij samen met kennisinstellingen en bedrijven om kennis te delen. Dit doen we door het opzetten van programma's voor specifieke doelgroepen of over een specifiek thema. De opgedane kennis verspreiden we vervolgens afhankelijk van de gemaakte afspraken.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit privacy statement hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting BuildinG
Zernikelaan 17
9747AA Groningen
050-595 6000
info@building.nl
KvK nummer 68644159

Stichting BuildinG verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en per telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Stichting BuildinG verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Bedrijf NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geslacht
  • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@building.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.
Stichting BuildinG verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden.

Doeleinden
Stichting BuildinG verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering;
  • Marketing;
  • Creëren van een online community (BuildinG Intranet).

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens met uw toestemming en om uitvoering te geven aan uw overeenkomst.

Middelen van verwerking
Stichting BuildinG maakt gebruik van een online werkomgeving. Uw persoonsgegevens kunnen derhalve worden opgeslagen in een Cloudopslag beheert door Brisk ICT. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
De door u ingevulde gegevens van een webformulier worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door Kirra zelf worden beheerd. Stichting BuildinG heeft een verwerkersovereenkomst met Kirra (iWink) voor de verwerking van de gegevens. De servers van iWink staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie.

Verstrekking aan derden
Stichting BuildinG zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden aan derden in het kader van onze dienstverlening en wanneer Stichting BuildinG aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat om de belastingaangifte. Uw gegevens zullen alleen gedeeld worden met uw toestemming.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere mailingcampagnes maken wij gebruik van het online marketingplatform Mailchimp. Mailchimp is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Wanneer uw gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor het versturen van een mailingcampagne worden deze verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Ook deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Stichting BuildinG zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Stichting BuildinG zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Stichting BuildinG heeft daarom passende IT maatregelen genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@building.nl.

Uw rechten
U heeft het recht om Stichting BuildinG een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Stichting BuildinG verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Stichting BuildinG
Zernikelaan 17, 9747AA Groningen
050-5956000
info@building.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BuildinG, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2019.
Stichting BuildinG kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.